"Töö õpetab tegijat" / Eesti vanasõna

Rapla Gümnaasiumi väärtusteks on hoolivus (sh abivalmidus ja sõbralikkus), mõistmine, lugupidamine enda ja teiste vastu, ausus ning vastutustundlikkus. Kokkulepitud väärtused toetavad oskust õppida oma võimeid ja probleeme tundma, samuti motivatsiooni ja oskust õppida ning sotsialiseeruda.

Ühiselt luuakse keskkond, kus kõik inimesed tunnevad end mugavalt, turvaliselt ning väärtustatult. Rapla Gümnaasiumi sotsiaalse keskkonna loovad inimesed, ruumid ja töökorraldus, mida omavahel seovad suhted. Kesksel kohal on õppija oma vajaduste, huvide ja soovidega.

Meeskondlik juhtimine tagab turvalise koolikultuuri ja -keskkonna, toetades õppimist ja iga õppija individuaalset arengut. Õpetaja roll on toetada õppija autonoomsust, mis aitab hoida õpimotivatsiooni, et õppijast kujuneks ennastjuhtiv õppija.

Õpetaja loob õppimiseks keskkonna, kus on arvestatud nii õppija hetketase kui ka arengupotentsiaal. Õpetaja peamiseks ülesandeks on üld- ja valdkonnapädevuste (teadmised, oskused, hoiakud) kujundamine igas õppijas, aidates kaasa enesekindlusele ja -usaldusele, motivatsioonile ja püüdlustele.