Selgitamaks välja õppija huvid ja motiveeritus pühenduda õpingutele, vestleb Rapla Gümnaasiumi juhtkond kõikide tulevaste õppijategaVestluste korraldusega saad tutvuda siin!

Täiskasvanuõppe visioon

Rapla Gümnaasiumi vastuvõtukord

Rapla Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe visiooniga saad tutvuda siin (LINK).

Haridus võimaldab teha laiemaid valikuid, annab teadmisi, oskusi ja enesekindlust teadlikult oma karjääri kujundada (http://www.jallekooli.ee).

Erialaoskuste kõrval muutuvad tööturul toimetulekuks üha olulisemaks võtmepädevused: digipädevus, sotsiaalsed oskused ja ettevõtlikkus, õppimisoskus ning riigikeele ja võõrkeelte oskus (Täiskasvanuhariduse programm 2017-2020).

MS-õppija:

  • mõtleb loovalt ja kriitiliselt, 
  • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda, 
  • oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata, 
  • suudab hankida ja valida informatsiooni, 
  • oskab õppida ja õpitut praktilises elus kasutada.

Mittestatsionaarses õppes tagab kool õppijale koormuse vähemalt 24 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta (PGS). Rapla Gümnaasiumi eesmärk on luua õppekorraldus, mis tagab tasakaalu õpingute ning töö- ja eraelu vahel. MS-õppe korraldus on paindlik, kus lisaks tasemekoolitusele pakutakse mitteformaalset õpet ning võimalusi elukestva õppe võtmeoskuste parandamiseks.

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel.

Mittestatsionaares õppes õppival töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korras.

Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust.

(PGS)

 

"Mõistsid alustada, mõistad lõpetada" / Eesti vanasõna