Rapla Gümnaasiumis on võimalik omandada kvaliteetset üldkeskharidust, mis põhineb õpilaste huvide ja võimetega arvestamisel. Koolis on toimiv õppesüsteem, mis toetab õppija igakülgset arengut, et tulla toime erinevates eluvaldkondades ja jätkata õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Teadmisi, praktilisi oskusi, väärtushinnanguid ja pädevusi arendatakse ja omandatakse kogu õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusena, koostöös kooli, kodu ning kogukonna vahel. Koolis on usaldusväärsed ja üksteist toetavad suhted, väärtustatakse õpetaja professionaalset tööd, enesearendust ning loomingulisust.

Mittestatsionaarne õpe Rapla Gümnaasiumis on paindlik ja mitmekülgne ning annab võimaluse omandada haridust erinevatel aegadel formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppekeskkonnas.

Formaalõpe ehk kooliharidus toimub enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud, eesmärgistatud ja seda viivad läbi spetsiaalse ettevalmistuse ja kvalifikatsiooniga õpetajad.

Mitteformaalne õpe ehk vabaharidus leiab aset väljaspool kooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada.

Informaalne õpe ehk eluharidus on õppija seisukohast lähtudes eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides (nt perekonnas, töökohas, vabal ajal jne).